ULUSAL TOPLANTI KONUŞMACILIĞI

 • Abdomen görüntüleme. Çukurova TIPMED 2004, II. Ulusal Tıp Mezunları Kongresi, Adana, 13-17 Ocak 2004.
 • Girişimsel radyoloji. Mersin Üni. Tıp Fak. Mezuniyet sonrası Eğitim Konferanslar ve Paneller Dizisi, Mersin, 30 Nisan 2004.
 • Birinci basamakta radyoloji kursu. Çukurova TIPMED 2005, III. Ulusal Tıp Mezunları Kongresi, Adana, 25-27 Ocak 2005.
 • Toraks ve abdomende arteryel ve venöz girişimler. 1. Çukurova İç Hastalıkları Günleri, Adana, 5-6 Mayıs 2006.
 • Arteriovenöz fistüllerde endovasküler tedavi: Olgu sunumları. Nefroloji Günleri, Adana, 16-18 Şubat 2007.
 • Diyabetik ayakta görüntüleme. Diyabetik Ayak Yaralarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu, Adana, 24 Şubat 2007.
 • Kesitsel anatomi kursu 1 (Baş-boyun). 19. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, 25-29 Nisan 2007.
 • Radyolojik ablasyon yöntemleri. Hepatosellüler karsinom (HCC): Tanı, Evreleme ve Tedavi, 1. Çukurova Girişimsel Radyoloji Toplantısı, Adana, 26 Mayıs 2007.
 • Santral ven anatomisi ve kateter özellikleri. Toplar damar girişimleri sempozyumu, Adana, 25-26 Nisan 2008.
 • Venöz malformasyonlar. Girişimsel Radyoloji IV. Yıllık Kongresi. Ankara, 9-11 Nisan 2009.
 • Serebrovasküler iskemik hastalıklarda endovasküler tedavi: Anevrizma, AVM, AVF. Serebrovasküler hastalıklarda güncel radyolojik yaklaşımlar. Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi, Adana, 2 Mayıs 2009.
 • Temporal kemik radyolojisi. Videokonferanslar-8 “Otolaringoloji’de güncel konular”. Çukurova Kulak Boğaz Burun Derneği, Adana, 26-28 Mart 2010.
 • Antiagregan tedavi ve GR’de diğer ilaçlar. Girişimsel radyoloji: Yıllık toplantı. Türk Girişimsel Radyoloji Derneği, Kapadokya, Nevşehir, 5-8 Mayıs 2010.
 • Temporal kemik görüntüleme yöntemleri ve kesitsel anatomisi. Baş-boyun radyolojisi. Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi, Adana, 29 Mayıs 2010.
 • Pial AVM’ler. Tanısal ve Girşimsel Radyoloji Derneği, 6. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı, Belek, Antalya 16-19 Mart 2011.
 • Ekstrakranyal revaskülarizasyon için hasta değerlendirmesi ve hasta seçimi. Türk Nöroradyoloji Derneği, Nöroradyoloji Sempozyumu. Antalya, 17-20 Nisan 2011.
 • Acil nöroradyolojik patolojiler: Serebrovasküler patolojilerde radyolojik yaklaşımlar. 6. Radyoloji Teknisyenleri Mesleki Eğitim Toplantıları. Antalya, 17-20 Mayıs 2012.
 • Acil nöroradyolojik patolojiler: Acil spinal patolojilerde radyolojik yaklaşımlar. 6. Radyoloji Teknisyenleri Mesleki Eğitim Toplantıları. Antalya, 17-20 Mayıs 2012.
 • Karotis stenozları. TGRD 2013, 8. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı, Antalya,  28-31 Mart 2013.
 • Vasküler travma ve radyolojik girişimsel tedavi. Travma Radyolojisi. Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi, Adana, 21 Aralık 2013.
 • Standart olmayan anevrizmalar. TGRD 2014, 9. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı, Antalya,  20-23 Mart 2014.
 • Karotid arter stentleme. Girişimsel Radyoloji Toplantısı, Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi, Adana, 21 Aralık 2014.
 • Serebral AVM'lerde endovasküler tedavi. Girişimsel Radyoloji Toplantısı, Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi, Adana, 21 Aralık 2014.
 • Dural AVM'lerde endovasküler tedavi. Girişimsel Radyoloji Toplantısı, Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi, Adana, 21 Aralık 2014.
 • Diyaliz amamçlı port takılması. TGRD 2015, 10. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı, Antalya,  26-29 Mart 2015.