Nonvasküler (Damar Dışı) Girişimsel Radyoloji

  • Perkütan transhepatik kolanjiografi (PTK)
  • Safra yolları (bilyer) darlık ve tıkanıklıklarında balon dilatasyon ve stentleme
  • Safra yolları (bilyer) drenajı
  • Perkütan tümör ablasyonu (radyofrekans, mikrodalga)
  • Abse drenajı ve tedavisi
  • Kist drenaj ve tedavisi
  • Hidatik kist drenaj ve tedavisi
  • Perkütan nefrostomi
  • Üreter dilatasyonu